top of page

APPROVED

Constituent meeting of the founders of the Public Union "Vinnytsia cluster of instrument making and automation"

Protocol № 1 of ___________ 2021

STATUTE OF THE CIVIL UNION
"Vinnytsia cluster of instrument making and automation"
  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська Спілка «Вінницький кластер приладобудування та автоматизації» (надалі –Спілка) є  добровільним об’єднанням юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб. Спілка об’єднує учасників (членів) в таких економічних секторах, як приладобудування, автоматизація, інжиніринг, створена для сприяння зростання економічного потенціалу міста Вінниця та Вінницької області через підвищення конкурентоспроможності учасників (членів) Спілки та розвитку регіональної інноваційної екосистеми промислових високотехнологічних ресурсів. 

1.2. Найменування Спілки:

повне -  Громадська спілка «Вінницький кластер приладобудування та автоматизації»,

скорочене - ГС «ВКПА».

  1. Назва Спілки англійською мовою:

повна - Vinnytsia Automation and Іnstrument Мaking Cluster, скорочена - Vinnytsia AІM Cluster.

1.3. Спілка у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України,  цим Статутом та внутрішніми документами Спілки. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.4. Спілка є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

1.5. Спілка набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свої рахунки, свою печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, у встановленому законодавством порядку.

1.6. Спілка не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Спілки, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

1.7. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

 

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

 

2.1. Головною метою Спілки є здійснення та захист прав і свобод задоволення суспільних, зокрема, економічних, культурних, соціальних інтересів членів організації, зростання економічного потенціалу міста Вінниця та Вінницької області та сприяння розвитку регіональної інноваційної екосистеми промислових високотехнологічних секторів через  захист інтересів та підвищення конкурентоспроможності членів Спілки.

2.2. Співпраця членів Спілки спрямована на їх розвиток у таких напрямках:

2.2.1. створення продуктів нового покоління на засадах ідеології «Індустрія 4.0», з високою конкурентоспроможністю та інноваційністю, що відповідають вимогам світових ринків;

2.2.2. сприяння організаційним змінам місцевих виробників та їх колективної спроможності у значному покращенні інноваційного та експортного потенціалу шляхом спільного вирішення проблемних питань та розвитку інновацій;

2.2.3. створення та розгортання ефективних інструментів підтримки експортної діяльності.

2.3. Спілка підтримує та розвиває активності, дослідження, впровадження та розвиток нових технологій, високотехнологічних продуктів, засобів автоматизації процесів у промисловості, сільському господарстві та соціальній сфері.

2.4. Для досягнення мети Спілка здійснює роботу у таких напрямах:

2.4.1. налагодження широкої співпраці між членами Спілки з метою вироблення високотехнологічних продуктів з високою доданою вартістю;

2.4.2 налагодження широкої співпраці між членами Спілки з метою спільної реалізації інноваціійних проектів;

2.4.3. зростання конкурентоспроможності та експортного потенціалу членів Спілки через кращу та спільну реалізацію наявних інструментів експортної підтримки і створення нових можливостей;

2.4.4. спільне вирішення комплексу проблемних питань регіону в області промисловості та високих технологій, у т.ч. проблем утримання персоналу, зростання навичок та кваліфікації, залучення інвестицій, створення нових робочих місць тощо;

2.4.5. вирішення питань вдосконалення бізнес- та виробничих процесів на підприємствах та в організаціях-членах Спілки;

2.4.6. налагодження співпраці та синергії з регіональними органами влади та місцевого самоврядування;

2.4.7. узагальнення та поширення досвіду кращих досягнень і практик у приладобудуванні, автоматизації, машинобудуванні, агропромисловості;

2.4.8. залучення інвестицій на території міста та регіону, розвиток сприятливого клімату для залучення інвестицій, супроводження внутрішніх та зовнішніх інвесторів;

2.4.9. сприяння здійсненню інвестиційних проектів для виготовлення високотехнологічних продуктів з високою доданою вартістю;

2.4.10. проведення форумів, зустрічей та інших організаційних заходів, а також участь у організації виставок задля виявлення та просування кращих практик та інноваційних проектів;

2.4.11. сприяння визначенню та реалізації смарт-спеціалізації міста та регіону шляхом організації науково-практичного супроводу процесів стратегування та розвитку;

2.4.12. сприяння пропаганді ідеології «Індустрія 4.0» в Україні та за її межами за допомогою організації виставок, конкурсів тощо та у засобах масової інформації;

2.4.13. сприяння створенню умов для міжнародного співробітництва та розвитку діяльності членів Спілки;

2.4.14. сприяння навчанню та підготовці фахівців для членів кластеру та підприємств регіону у навчальних закладах усіх рівнів акредитації;

2.4.15. сприяння створенню умов для підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій та установ – членів Спілки, участь у розробці навчальних програм, проведення тренінгів, інших заходів з підвищення кваліфікації;

2.4.16. сприяння формуванню освітніх спеціалізованих програм, зорієнтованих на обслуговування Спілки;

2.4.17. надання консультативних рекомендацій членам Спілки із економічних, технологічних, правових та інших питань, у тому числі із питань управління персоналом;

2.4.18. організації висвітлення інформації щодо діяльності Спілки у засобах масової інформації (ЗМІ), у тому числі інтернет-ЗМІ;

2.4.19. налагодження співпраці із іншими кластерними організаціями, галузевими асоціаціями, науковими та освітніми організаціями з метою обміну досвідом, реалізацією спільних інноваційних проектів;

2.4.20. інші напрямки та види діяльності, не заборонені законодавством для громадських об’єднань.

 

3. ПРАВА СПІЛКИ

 

3.1 Спілка має право:

3.1.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права та нести обов’язки, вести переговори, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності Спілки;

3.1.2. бути позивачем та відповідачем у суді;

3.1.3. здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Спілки та сприяє її досягненню.

3.1.4. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.1.5. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Спілки;

3.1.6. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;

3.1.7. вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування, брати участь у розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування в порядку передбаченому чинним законодавством України;

3.1.8. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

3.1.9. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.10. отримувати допомогу та фінансування у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України;

3.1.11. засновувати засоби масової інформації, здійснювати видавничу та інформаційну діяльність без мети отримання прибутку, а також вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.12. вступати у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.13. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;

3.1.14. мати інші права, передбачені законодавством України.

3.2. З моменту державної реєстрації Спілка має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

 

4. ЧЛЕНСТВО В СПІЛЦІ, ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

 

4.1. Членство у Спілці є добровільним. Ніхто не може бути примушений до вступу у Спілку. Належність чи неналежність до Спілки не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь-якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.2. Членом Спілки може бути юридична особа приватного права, у тому числі громадські об’єднання за статусом юридичної особи, а також фізичні особи, що розділяють мету та завдання діяльності Спілки, визнають положення Статуту Спілки і зобов’язуються їх виконувати. Спілка є вільною для вступу нових членів.

4.3. Члени Спілки приймають участь у роботі Спілки та в управлінні Спілкою через своїх уповноважених представників (фізичних осіб).

4.4. Засновники, що є учасниками установчих зборів, набувають членства в Спілці після її державної реєстрації.

4.5. Усі члени Спілки є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.6. Порядок набуття і припинення членства визначається Положенням про членство Спілки, що затверджується Загальними зборами.

4.7. Члени Спілки мають право:

4.7.1. обирати та бути обраними до органів Спілки в порядку та з урахуванням положень Статуту;

4.7.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Спілки;

4.7.3. звертатися до органів Спілки з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Спілки, одержувати відповіді;

4.7.4. користуватися послугами, пільгами та привілеями Спілки, а також усіма видами методичної, інформаційної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Спілка;

4.7.5. використовувати спільні активи Спілки (сайт, спільні фонди, спільні стенди на виставках тощо) на умовах, визначених органами управління Спілки, задля зростання іміджу та репутації;

4.7.6. отримувати доступ до інноваційних та експортних ресурсів та можливостей, включно з пошуком партнерів та клієнтів за кордоном;

4.7.7. отримувати пільгові умови на програми навчання та розвитку, які організовуються партнерами Спілки;

4.7.8. на першочергове включення в грантові та інші структурні програми експортного, інноваційного, регіонального, промислового та цифрового розвитку;

4.7.9. брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Громадською Спілкою на умовах, визначених органами управління Спілки;

4.7.10. отримувати від органів управління Спілки інформацію про діяльність Спілки;

4.7.11. обговорювати будь-які питання діяльності Спілки, вносити до органів управління Спілки пропозиції щодо вдосконалення діяльності Спілки;

4.7.12. матеріально підтримувати Спілку, в т.ч. шляхом внесення добровільних пожертвувань;

4.7.13. звертатися до органів Спілки за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.7.14. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Спілці до прийняття рішень з цих питань;

4.7.15. оскаржувати рішення загальних зборів до суду;

4.7.16. вільно виходити із Спілки за власною письмовою заявою.

4.8. Члени Спілки зобов’язані:

4.8.1. дотримуватись положень Статуту Спілки, Положення про членство, інших внутрішніх актів Спілки та виконувати рішення Загальних зборів, Правління та інших органів Спілки, які є обов’язковими для членів Спілки та відповідають чинному законодавству;

4.8.2. своєчасно сплачувати вступні та членські внески у розмірі, строках та порядку, встановлених Положенням про членство;

4.8.3. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією;

4.8.4. брати активну участь у досягненні мети та завдань Спілки, сприяти здійсненню завдань Спілки;

4.8.5. не допускати дії, що дискредитують Спілку та її членів;

4.8.6. інформувати органи управління Спілки про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Спілки, а також про факти порушення Статуту;

4.8.7. зберігати конфіденційну інформацію щодо планів розвитку, проектів Спільки, розповсюдження якої може спричинити збиток учасникам Спілки;

4.8.8. нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Спілки.

 

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ

 

5.1. Управління Спілкою здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Спілки.

5.2. Спілка  має такі органи управління: Загальні збори членів, Правління, Дирекція, Наглядова рада.

5.3.  Засідання керівних органів Спілки (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Спілки та повідомляє про прийняте рішення членів Спілки не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.4. Загальні збори членів Спілки (далі – Загальні збори) є вищим органом Спілки, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління.

5.4.1 В Загальних зборах Спілки беруть участь всі її члени. На Загальних зборах кожний член Спілки – юридична особа бере участь через уповноваженого представника, що діє на підставі відповідних повноважень наданих йому установчими документами такого члена або належним чином оформленої довіреності. Один повноважний представник має право бути представником не більше одного члена Спілки. Кожний член Спілки має один голос.

5.4.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням не рідше 1 (одного) разу на календарний рік. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Спілки не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Члени Спілки повідомляються про проведення Загальних зборів персонально шляхом направлення кожному члену повідомлення одним із вказаних способів – поштою, врученням особисто або за допомогою електронних засобів зв’язку. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Дирекцією, Наглядовою радою, а також членами Спілки.

5.4.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Спілки, Правлінням, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України. Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням на вимогу не менше 50% членів Правління, на вимогу не менше 50% членів Наглядової ради або на вимогу не менше 10% членів Спілки. У разі, якщо Правління не скликає Загальні Збори у тридцятиденний денний строк після одержання письмової вимоги не менше 50% членів Наглядової ради або не менше 10% членів Спілки, Наглядова рада або члени, що звернулися з такою вимогою, утворюють організаційний комітет з проведення позачергових Загальних зборів та скликають їх самі. Про скликання позачергових Загальних зборів члени Спілки повідомляються не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати проведення. Повідомлення про скликання повинне містити дату, час та місце проведення Загальних зборів та попередній порядок денний.

5.4.4. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні 60% членів Спілки. У випадку, якщо Загальні збори не будуть повноважними через відсутність кворуму, Правління скликає Загальні збори повторно в порядку, передбаченому п. 5.6 або 5.7 Статуту.

5.4.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень з наступних питань:

5.4.5.1. визначення основних напрямків діяльності Спілки, затвердження її планів та звітів про їх виконання;

5.4.5.2. внесення і затвердження змін до установчих документів Спілки;

5.4.5.3. обрання Правління та Наглядової ради; відкликання Правління та Наглядової ради або окремих членів Правління та Наглядової ради.

5.4.5.4. заслуховування річних звітів Правління, Дирекції та Наглядової ради Спілки;

5.4.5.5 призначення та звільнення Директора за поданням Правління;

5.4.5.6. визначення розмірів членських вступних, періодичних та цільових внесків, затвердження Положення про членство;

5.4.5.7. затвердження положень та регламентів, що стосуються діяльності Спілки, внесення до них змін та доповнень;

5.4.5.8. розгляд скарг на відмову у прийомі до Спілки, скарг на виключення з  Спілки;

5.4.5.9. реорганізація та ліквідація Спілки, обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

5.4.5.10. створення відокремлених підрозділів, підприємств, товариств;

5.4.5.11. визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.4.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.4.5.2, п.5.4.5.9 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Спілки приймаються рішення щодо відчуження майна на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Спілки.

5.4.7. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів. Зберігання протоколів Загальних зборів здійснюється Правлінням Спілки або за її дорученням Директором Спілки.

5.4.8. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Спілки та її членів. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.5. Правління Спілки є керівним органом Спілки, що здійснює управління діяльністю Спілки у період між Загальними зборами.

5.5.1. Правління обирається Загальними зборами у складі не менше 3 (трьох) осіб терміном на строк не більше 3 (трьох) років. Члени Правління можуть бути переобрані на наступний термін. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Спілки та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.5.2. Правління Спілки очолює Голова Правління, який обирається із числа членів Правління. Голова Правління скликає засідання Правління за необхідності, але не менше, ніж  один раз на 6 (шість) місяців. На письмову вимогу більшості членів Правління, Директора Спілки або Голови Наглядової ради, Голова Правління скликає позачергове засідання Правління протягом 10 (десяти) календарних днів. Про час та місце проведення засідання Правління члени Правління сповіщаються письмово (поштою, врученням особисто) або за допомогою електронних засобів зв’язку.

5.5.3. Головує на засіданнях Правління Голова Правління. За відсутності Голови Правління його заступник приймає на себе обов’язки Голови Правління та очолює засідання. Голова Правління відповідає за підготовку та ведення засідань Правління, і зберігання протоколів та іншої документації цих засідань. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень з будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.

5.5.4. Правління правомочне приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше 60% членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один ухвальний голос.

5.5.5. В разі неможливості взяти участь у засіданні Правління Спілки з поважних причин, процедуру голосування можна здійснювати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо). У випадку проведення опитування рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій або електронній формі більше половини всіх членів Правління. Члени Правління повинні проголосувати у термін, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з дати надсилання питання.

5.5.6. Члени Правління Спілки можуть бути достроково переобрані або відкликані Загальними зборами, зокрема, на таких підставах:

5.5.6.1. добровільна відмова члена Правління Спілки від посади;

5.5.6.2. неучасть у засіданнях Правління Спілки протягом одного року;

5.5.6.3. неможливість виконувати повноваження члена Правління через стан здоров’я;

5.5.6.4. грубе або неодноразове порушення вимог Статуту.

5.5.7. До компетенції Правління Спілки відноситься:

5.5.7.1. обрання голови Правління та його заступника у разі необхідності;

5.5.7.2. здійснення загального управління роботою Спілки у період між Загальними зборами, а також спрямовування діяльності Спілки;

5.5.7.3. затвердження планів роботи та кошторисів Спілки; а також звітів Дирекції Спілки;

5.5.7.4. скликання Загальних зборів Спілки та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з порядку денного;

5.5.7.5. підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення поточних напрямків діяльності Спілки;

5.5.7.6. звітуванням про свою діяльність на Загальних зборах Спілки;

5.5.7.7. подання Загальним зборам кандидатури на призначення Директора Спілки; призначення на строк до чергових Загальних зборів Спілки виконуючого обов’язків Директора замість вибулого;

5.5.7.8. виконання, в межах своєї компетенції рішень, прийнятих Загальними зборами Спілки;

5.5.7.9. затвердження положень, інструкцій, правил з організаційних та оперативних питань діяльності Спілки, а також зразків печаток, штампів, емблеми, логотипу Спілки;

5.5.7.10. затвердження штатного розкладу та умови оплати праці працівників Спілки;

5.5.7.11. здійснення управління, захисту та розпорядження майном Спілки;

5.5.7.12. здійснення прийому нових членів до Спілки на підставі письмових заяв або прийняття рішення про виключення члена із Спілки;

5.5.7.13. прийняття інших, в межах своєї компетенції, рішень, пов’язаних із загальним управлінням діяльністю Спілки, окрім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

5.6. Дирекція Спілки є постійно діючим виконавчим органом, яка керує поточною діяльністю Спілки. Дирекцію очолює Директор, який здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Спілки в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.6.1. Директор призначається та звільняється Загальними зборами за поданням Правління Спілки на строк не більше 3 (трьох) років. Директор може бути переобраний на наступний термін. Директор Спілки підзвітний Загальним зборам Спілки.

5.6.2. В межах своєї компетенції Директор:

5.6.2.1. здійснює планування, організацію та контроль виконання рішень керівних органів Спілки;

5.6.2.2. офіційно представляє Спілку без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, а також у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами в Україні та інших державах;

5.6.2.3. здійснює всі необхідні дії для відкриття, ведення, використання та закриття банківських рахунків Спілки;

5.6.2.4. видає довіреності іншим особам на представництво інтересів Спілки та вчинення правочинів;

5.6.2.5. організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Спілки;

5.6.2.6. розробляє та складає штатний розклад та умови оплати праці працівників Спілки з їх подальшим затвердженням Правлінням Спілки. Складає  Правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи Спілки, видає накази, розпорядження та інші акти з питань, що входять до його компетенції;

5.6.2.7. здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові інструкції працівників Спілки;

5.6.2.8. укладає договори та здійснює інші правочини від імені Спілки у межах своїх повноважень в Україні та за кордоном. Укладення Директором від імені Спілки будь-яких угод, договорів, контрактів, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 20 (двадцять) мінімальних розмірів заробітної плати, здійснюється за згодою Правління Спілки.

5.6.2.9. щорічно звітує Загальним Зборам про свою діяльність; надає звіти Правлінню, зміст та періодичність яких визначається рішенням Правління.

5.6.2.10. вирішує інші питання діяльності Спілки відповідно до мети і основних завдань діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Спілки та цим Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів Спілки та Правління Спілки.

5.7. Наглядова рада Спілки є органом, який має спостережні, дорадчі та консультативні повноваження щодо діяльності Спілки відповідно до вимог законодавства і Статуту.

5.7.1. Наглядова рада здійснює перевірку фінансової діяльності Спілки, а також створених Громадською Спілкою підприємств, установ та організацій та звітує Загальним зборам щодо контролю за цільовим використанням коштів та майна Спілки.

5.7.2. Загальні збори обирають Наглядову раду в складі не менше 3 (трьох) осіб на строк не більше 3 (трьох) років, у томі числі Голову Наглядової ради. До складу Наглядової ради не можуть входити члени Правління, Директор та особи, що є працівниками Спілки.

Очолює Наглядову раду голова, який керує роботою Наглядової ради, скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання та підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради.

5.7.3. Наглядову раду Спілки скликає її Голова на чергове засідання не рідше, ніж 1 (один) раз на півроку. Позачергове засідання Наглядової ради Спілки може бути скликане протягом 10 календарних днів на вимогу Загальних зборів, Правління, Директора або будь-якого члена Наглядової ради Спілки.

5.7.4. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Наглядова рада Спілки приймає рішення простою більшістю голосів за умови присутності 60% її членів. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

5.7.5. Наглядова рада Спілки має наступні повноваження:

5.7.5.1. ініціювання, в тому числі із залученням аудиторів, проведення комплексних чи спеціальних перевірок фінансової діяльності Спілки, здійснення розгляду та затвердження аудиторських звітів;

5.7.5.2. одержування від членів, органів і працівників Спілки будь-якої інформації про фінансову діяльність, в тому числі про залучення і використання майна;

5.7.5.3. внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Спілки;

5.7.5.4. складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Спілки до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Спілки;

5.7.5.5. надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень;

5.7.5.6. ініціювання скликання позачергових Загальних зборів, засідань Правління.

5.7.5.7. затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.

 

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

6.1. Члени Спілки мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність іншого члена Спілки, Правління, Директора, Наглядової ради або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

6.1.1. на дії, бездіяльність або рішення члена Спілки, Директора – скарга подається до Правління Спілки, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчих черговому або позачерговому засіданнях, із обов’язковим викликом уповноваженого представника члена Спілки, який скаржиться, а також Директора або уповноваженого представника члена Спілки дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

6.1.2. на дії, бездіяльність або рішення Правління, Наглядової ради – скарга подається до Загальних зборів Спілки, які зобов’язані розглянути скаргу на найближчих черговому або позачерговому засіданнях, із обов’язковим викликом уповноваженого представника Правління або Наглядової ради;

6.1.3. на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Спілки скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій або бездіяльності.

6.2. Скарги на дії, бездіяльність або рішення повинні бути розглянуті відповідним органом на черговому засіданні, але не пізніше 2 (двох) місяців з моменту отримання такої скарги. Про результати розгляду скарги особа, що її подала, повідомляється письмово.

 

  1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 

7.1. Спілка у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

7.2. Міжнародна діяльність Спілки здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Спілка користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

7.4. Спілка:

7.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

7.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

7.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ СПІЛКИ

 

8.1. Спілка може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Спілки та діють згідно Положення про відокремлені підрозділи Спілки, що затверджуються Загальними зборами.

8.2. Відокремлені підрозділі Спілки у своїй діяльності керуються Статутом Спілки.

8.3. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Загальними зборами строком на 2 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Спілки.

8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

8.4.1. реалізують статутні мету та завдання Спілки у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням загальних зборів повноважень

8.4.2. проводять роботу по залученню нових членів засобами, не забороненими чинним законодавством України;

8.4.3. представляють Спілку у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

8.5.1. використовувати назву та символіку Спілки для реалізації завдань;

8.5.2. звертатися до керівних органів Спілки щодо отримання допомоги у реалізації завдань Спілки;

8.5.3. бути присутнім на Загальних Зборах, а також засіданнях Правління Спілки;

8.5.4. звертатись з клопотаннями до керівних органів Спілки.

8.6. Голова відокремленого підрозділу зобов’язаний:

8.6.1. дотримуватись вимог Статуту Спілки;

8.6.2. виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Спілки рішення керівних органів Спілки;

8.6.3. не допускати дій спрямованих на порушення ділової репутації Спілки та її членів;

8.6.4. зберігати конфіденційну інформацію щодо планів розвитку, проектів Спільки, розповсюдження якої може спричинити збиток учасникам Спілки.

8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів. Про закриття відокремленого підрозділу Спілка повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.8.Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління Спілки або за її дорученням Дирекції до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

 

9. КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ

 

9.1. Спілка є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Спілки можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

9.2. Спілка здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності, необхідним для здійснення її статутної діяльності, згідно з чинним законодавством України.

9.3. Майно Спілки складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Спілки; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Спілки за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Спілки, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Спілки відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

9.4. Розмір та порядок сплати членами вступних, періодичних та цільових внесків визначається Положенням про членство Спілки.

9.5. Для здійснення статутної діяльності Спілка може отримувати кошти та майно з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

9.6. Доходи або майно Спілки або їх частини не підлягають розподілу між засновниками (учасниками), членами Спілки, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

9.7. Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у цьому статуті.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

10.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

10.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів Спілки, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Спілки. Зміни до Статуту оформлюються шляхом викладення його в новій редакції та підлягають обов’язковій реєстрації.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ СІПЛКИ

 

11.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється за рішенням громадського об'єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

11.2. Рішення про саморозпуск Спілки приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Спілки як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до Статуту. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальних зборів.

11.3. Реорганізація Спілки здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менш 3/4 (трьох четвертих) членів Спілки, присутніх на Загальних зборах. Реорганізація здійснюється шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

11.4. Ліквідація Спілки здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

11.5. У разі припинення діяльності Спілки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Спілки, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

bottom of page