top of page

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів  Громадської Спілки «Вінницький кластер приладобудування та автоматизації»

Протокол № 2 від «___» _____ 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО У ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ
«ВІННИЦЬКИЙ КЛАСТЕР ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ»

Положення про членство у Громадській Спілці “Вінницький кластер приладобудування та автоматизації” (надалі Спілка) розроблено на виконання розділу 4 Статуту Спілки. Ним визначається порядок набуття та припинення членства в Спілки, права та обов’язки членів, порядок їх обліку, засади їх професійної поведінки, розмір та порядок сплати членських внесків.  

Терміни вживаються у цьому Положенні в такому значенні:

Спілка (кластерна організація) – Громадська Спілка «Вінницький кластер приладобудування та автоматизації»,

Статут – Статут Громадської Спілки «Вінницький кластер приладобудування та автоматизації»,

Загальні збори – найвищий керівний орган Громадської Спілки «Вінницький кластер приладобудування та автоматизації»,

Правління – постійно діючий орган управління Спілкою в період між Загальними зборами,

Кандидат у члени Спілки – юридична або фізична особа, що заповнила анкету та подала заяву про вступ до Спілки,

Наглядова рада – дорадчо-консультативний орган Спілки,

Дирекція – виконавчий орган управління Спілкою,

Кластерні проекти – нові спільні науково-технічні та виробничі проекти, що здійснюються учасниками кластеру, що можуть проводитися на регіональному, національному та міжнародному рівнях,

Положення – Положення про членство у Громадській Спілці «Вінницький кластер приладобудування та автоматизації».

 

Стаття 1. Набуття членства в Спілки
 1.  Спілка є вільною для вступу нових членів. Членами (учасниками) Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а також фізичні особи, які:

 • розділяють мету та завдання діяльності Спілки,

 • визнають положення Статуту Спілки і зобов’язуються їх виконувати;

 • мають добру ділову репутацію;

 • не пов'язані з олігархічними структурами;

 • готові активно впроваджувати інновації в своєму бізнесі.

1.2. Правління за поданням дирекції приймає рішення про прийняття кандидата в учасники Спілки після одержання заповненої анкети, письмової заяви (в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут та це Положення, дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до чинного законодавства), та рекомендації одного з дійсних членів Спілки (рекомендація не є обов’язковою).

1.3. Право прийняття рішення щодо прийняття кандидата в учасники Спілки можуть реалізовувати Загальні збори на підставі ст. 5.4 Статуту Спілки.

1.4. Загальні збори мають право відмовити у прийнятті особи в учасники Спілки, якщо кандидат у члени Спілки не відповідає критеріям, наведеним в п. 1.1 цього Положення.

1.5. Членство у Спілці підтверджується записом у реєстрі членів (учасників) Спілки, який веде Правління або за його дорученням Дирекція Спілки, та видачею офіційного посвідчення, форма та зміст якого затверджується Загальними зборами (додаток № 1 до Положення).

1.6. Юридичні та фізичні особи можуть набути статусу почесних та асоційованих учасників за рішенням Загальних Зборів або іншого уповноваженого органу управління за дорученням Загальних Зборів.

 

Стаття 2. Права учасників Спілки

2.1. Учасники Спілки мають право:

 • брати участь у статутній діяльності та заходах Спілки, в обговоренні й прийнятті рішень з усіх питань діяльності;

 • брати участь у Загальних Зборах, обирати та бути обраними до керівних органів Спілки, вносити пропозиції по кандидатурах для обрання;

 • вносити пропозиції, заяви та скарги до керівних органів Спілки, отримувати інформацію про результати їх розгляду;

 • отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Спілки, мати доступ до її рішень, фінансових та інших звітів;

 • користуватися послугами Спілки, отримувати методичну, інформаційну, правову та іншу допомогу, пов’язану зі статутною діяльністю Спілки, відповідно до внутрішніх правил;

 • добровільно припиняти членство в Спілки;

 • здійснювати інші права, установлені Статутом, рішеннями Загальних зборів, інших органів Спілки або законодавством.

2.2. Усі учасники Спілки, крім почесних та асоційованих учасників, мають рівні права.

2.3. Почесні та асоційовані учасники не мають усієї повноти прав членів Спілки, їх права обмежуються можливістю регулярного отримання інформації та пояснень щодо діяльності Спілки (за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних), а також отримання консультацій із питань, пов’язаних зі статутною діяльністю. Почесні та асоційовані учасники мають право дорадчого голосу в органах Спілки.

 

Стаття 3. Обов’язки членів Спілки

3.1. Члени Спілки зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту, рішення керівних органів Спілки, пов’язані з виконанням її мети та статутних завдань;

 • сприяти діяльності та виконанню статутних завдань Спілки;

 • пропагувати ідеї, мету, статутні завдання та принципи діяльності Спілки;

 • дотримуватися вимог щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною або захищається законом;

 • повідомляти керівні органи про потенційний конфлікт інтересів, факти порушення Статуту або заподіяння шкоди Спілки;

 • не чинити дії, що можуть заподіяти майнову чи немайнову шкоду Спілки;

 • дотримуватись та вимог статутних та нормативних документів Спілки;

 • cплачувати внески у порядку та розмірах, визначених цим Положенням, дотримуватися законності та фінансової дисципліни при здійсненні статутних завдань Спілки.

3.2. Почесні та асоційовані учасники Спілки мають ті ж самі обов’язки, що й члени Спілки, окрім обов’язку сплати членських внесків.

 

Стаття 4. Членські внески

4.1. Учасники Спілки сплачують вступні, щорічні членські внески та інші внески.

4.2. Грошові надходження від внесків учасників Спілки використовуються кластерною організацією для реалізації її статутної мети та завдань, реалізації проектів та програм, розвитку матеріально-технічної бази та утримання виконавчих органів.

4.3. Вступні внески.

4.3.1. Вступні внески сплачуються учасниками протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту їх внесення до реєстру членів (учасників) Спілки та отримання ними повідомлення про прийом до Спілки.

4.3.2. Розмір вступного внеску складає 100 (сто) доларів США у гривневому еквіваленті за поточним курсом.

4.4. Щорічні внески.

4.4.1. Щорічні членські внески сплачуються учасниками Спілки:

 • щомісяця до 15-го числа поточного місяця у розмірі 1/12 (однієї дванадцятої) від суми щорічного внеску;

 • або щокварталу до 15-го числа січня, квітня, липня та жовтня у розмірі 1/4 (однієї четвертої) від суми щорічного внеску.

У випадках, коли учасник набув членство у Спілці протягом кварталу, такий учасник сплачує перший платіж у розмірі, пропорційному кількості днів членства за такий квартал.

4.4.2. Розмір щорічного членського внеску складає 30 000 грн.

4.4.3. Щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Спілки. У разі простроченної оплати членських внесків учасником Правління Спілки має право прийняти рішення щодо вимоги сплатити цьому учаснику пеню в подвійному розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

4.4.4. У випадку несплати щорічного членського внеску протягом трьох місяців після закінчення календарного року, членство у Спілці втрачається без відповідного рішення Загальних зборів  або Правління Спілки і може бути поновлено на умовах, передбачених Статутом, шляхом повторного вступу до Спілки за умови вступного та щорічного внесків.

4.4.5. Загальні збори можуть надати учасникам Спілки пільги щодо сплати щорічних внесків, а саме зменшення розміру щорічних внесків. Рішення Загальних Зборів щодо надання пільги при сплаті внесків ухвалюється на підставі заяви, що подається учасником Спілки. Підставою для рішення Загальних зборів щодо надання пільги учаснику, що подав заяву, є:

 • вагомі професійні досягнення, зокрема, інтелектуальний внесок учасника у кластерні проекти та реалізацію Стратегії Спілки;

 • скрутне матеріальне становище.

4.4.6. Дирекція Спілки контролює правильність та своєчасність сплати вступних та щорічних внесків та надає результати цього контролю Правлінню та Загальним зборам.

4.4.7. За поданням Директора, Загальні збори Спілки можуть прийняти рішення про надання пільг при сплати членських внесків членам Спілки, що раніше надали значну матеріальну допомогу Спілці. У цьому випадку подання учасником заяви про надання пільг не вимагається.

4.4.8. Правомірність використання коштів, що надійшли на рахунок Спілки від її учасників, перевіряється Наглядовою радою, яка доповідає про результати перевірки Загальним зборам та Правлінню.

4.5. Цільові фонди. 

4.5.1. Спілка може створювати цільові фонди для потреб діяльності, а також Резервний фонд для накопичення ресурсів на випадок проведення ліквідації або реорганізації або інших юридично-правових дій по відношенню до Спілки.

4.5.2. Кошти Резервного фонду повинні розміщуватися на банківському депозиті у порядок та спосіб, затверджений Правлінням Спілки за поданням Директора. Рішення про використання коштів Резервного фонду приймається Загальними зборами.

4.6. Благодійні та цільові внески.

4.6.1. Члени Спілки мають право передавати Спілці у будь-який звітний період та у будь-якому розмірі благодійні членські внески (понад встановленої суми членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Спілки та робити цільові членські внески для реалізації проектів  та програм в рамках статутної діяльності Спілки.

4.6.2. При сплаті благодійних або цільових членських внесків учасники Спілки зобов’язані зазначати вид платежу у платіжних документах, а саме: благодійний членський внесок або цільовий членський внесок на проект/програму/захід, назва якого відображується у платежу.

 

 

Стаття 5. Етичні засади професійної поведінки членів Спілки

Цей розділ встановлює етичні норми діяльності членів Спілки, з метою запобігання та профілактики конфліктів, а також забезпечення суспільної довіри до їх чесності, відкритості та професіоналізму.

5.1. Внутрішні відносини членів Спілки. Члени Спілки:

5.1.1 дотримуються принципів добросовісної конкуренції та здійснюють свою діяльність таким чином, щоб уникнути професійних конфліктів з іншими членами Спілки і суб’єктами ринку;

5.1.2 не прагнуть до несправедливих переваг над іншими членами;

5.1.2 у разі надзвичайних подій, що трапились з кимось із членів Спілки, надають постраждалій стороні посильну допомогу як матеріальну, так і моральну;

5.1.3 зобов'язуються зберігати в таємниці відому їм конфіденційну інформацію, якщо розголошення такої може завдати фінансової або моральної шкоди члену Спілки або Спілці;

5.1.4 надають тільки достовірну інформацію всередині Спілки; у разі неможливості надання достовірної інформації, інформація не надається;

5.1.5 дотримуються професійної етики у питаннях найму персоналу:

- не мотивують фахівців компаній, які є членами Спілки, до переходу в свою компанію без попереднього повідомлення засновників або керівників компанії, в якій працює цей фахівець;

- не  залучають до своєї діяльності працівників інших учасників Спілки без згоди цих учасників, сприяють створенню умов доброчесної конкуренції серед учасників Спілки, зокрема, дотримуються середнього рівня заробітної плати учасників Спілки;

- у разі згоди учасника Спілки щодо залучення своїх працівників до діяльності інших учасників Спілки, учасник, який залучає цих працівників, сплачує компенсацію іншій стороні в розмірі, узгодженому сторонами;

- не спонукають нових співробітників з числа колишніх працівників інших учасників до розголошення комерційної інформації про діяльність компанії, в якій він працював.

5.1.6 проявляють шанобливе ставлення до персоналу підприємств - учасників кластеру (у т.ч. власного підприємства та кластерної організації), незалежно від займаної посади, уникають дискримінації співробітників за будь-якою ознакою, а також уникають тиску на співробітників;

5.1.7 підтримують корпоративну солідарність: критикують членів Спілки, їх дії і результати їх діяльності лише всередині Спілки; конфліктна ситуація або спірне питання  виносяться на спільне обговорення (робоча нарада учасників, засідання Правління, Загальні Збори Спілки), і лише після завершення всередині Спілки набувають публічного розголосу. Свою особисту думку з будь-якої теми член Спілки висловлює публічно без посилання на Спілку.

5.2. Взаємини із зовнішнім середовищем. Члени Спілки:

5.2.1 приймають участь у формуванні та підтримці позитивного іміджу інших учсників Спілки та Спілки в цілому, галузі та секторів учасників Спілки, розвитку галузі та популяризацію відповідних професій, зокрема:

 • не вчинюють дій, в результаті яких може постраждати професійна репутація колег по Спілки або власне Спілки;

 • сприяють формуванню позитивної громадської думки про підприємства та організації - членів Спілки і Спілки в цілому як галузевої організації;

5.2.2 підтримують доброчесні взаємини з клієнтами:

 • постійно вдосконалюють якість продукції та обслуговування клієнтів;

 • дотримуються чесності в описі споживчих якостей товарів та послуг, надають правдиву та об'єктивну інформацію у рекламних кампаніях, виданнях каталогів і інших формах інформування населення, яка не суперечить інтересам інших членів Спілки;

 • навмисне або ненавмисне введення клієнтів в оману щодо споживчих властивостей товару не допускається;

 • при виникненні фінансових труднощів виконують фінансові зобов'язання в першу чергу перед клієнтами, цінуючи ділові відносини;

5.2.3 докладають зусиль щодо усунення в суспільстві будь-яких дій або бездіяльності, які можуть вчинити шкоду людям і дискредитувати, внаслідок цього інших учасників, Спілку в цілому і професію;

5.2.4 надають зовнішньому середовищу достовірну інформацію: кожний член Спілки не повинен свідомо чи необачно робити необ'єктивні заяви або вводити в оману інших представників ринку щодо конкурентів, їхніх справ або ділової практики;

5.2.5 прагнуть до виробництва екологічно безпечної продукції, беруть участь в екологічних акціях, організованих Спілкою;

5.2.6 надають благодійну допомогу нужденним та, по можливості, підтримку благодійним акціям колег і Спілки як кластерній організації.

5.3. Виконання етичних засад професійної поведінки членів Спілки і відповідальність за їх порушення.

5.3.1. У разі порушення членом Спілки засад, визначених у розділі 5 цього Положення, Спілка в праві вимагати від порушника пояснення ситуації, що склалася, на засіданні Правління, і виносити дане питання на Загальні збори Спілки. Спілка в праві повідомити порушнику про своє засудження порушення з подальшим застосуванням санкцій аж до виключення його з Спілки.

5.3.2. У разі звернення клієнта зі скаргою на недобросовісну поведінку члену Спілки до Дирекції або інші органи управління Спілки, клієнт гарантовано отримує оперативне та об'єктивне реагування з боку Спілки на неетичну поведінку цього учасника.

5.3.3. Члени Спілки в міру можливості популяризують вищевикладені етичні норми в професійному середовищі та бізнес спільноти в цілому.

 

Стаття 6. Припинення членства в Спілки

6.1. Членство в Спілки припиняється у випадках:

 • добровільного дострокового припинення членства в Спілки;

 • виключення зі Спілки;

 • автоматичного припинення членства в Спілки.

6.2. Добровільне дострокове припинення членства в Спілки здійснюється шляхом подання письмової заяви до Правління Спілки. Членство в Спілці припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. Датою припинення членства вважається дата надходження письмової заяви. Ця процедура є однаковою для юридичних та фізичних осіб – учасників Спілки.

У разі добровільного припинення членства в Спілки особа має право повторно вступити до Спілки.

6.3. Виключення зі Спілки.

6.3.1. Виключення зі Спілки може бути здійснено рішенням Правління за поданням Дирекції у таких випадках:

 • вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою й завданнями Спілки.

 • неучасті в діяльності Спілки протягом принаймні 12 місяців;

 • невиконання статутних обов'язків, в тому числі порушення положень Статуту Спілки, невиконання рішень Загальних зборів, цього положення та інших внутрішніх нормативних документів Спілки;

 • недотримання членом Спілки у своїй діяльності загальноприйнятих засад етики;

 • вчинення дій, що завдають майнову або немайнову шкоду Спілки, зокрема, поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Спілки;

 • систематична несплата членських внесків;

 • вступ у змову, між кількома членами Спілки про дії для досягнення злочинної мети або в інших особистих інтересах.

6.3.2. Рішення про виключення члена з Спілки на підставі приймається простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління.

6.3.3 Право прийняття рішення щодо виключення члена з Спілки можуть реалізовувати Загальні збори на підставі ст. 5.4 Статуту Спілки.

6.4. Автоматичне припинення членства в Спілці. Членство в Спілки автоматично припиняється у випадку:

 • ліквідації юридичної особи - учасника Спілки;

 • смерті фізичної особи – учасника спілки, набрання чинності судовими рішеннями про визнання особи померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною, або про встановлення інших обмежень щодо реалізації права на участь в громадських організаціях.

У разі припинення членства в Спілки (добровільного чи автоматичного), виключення члена з Спілки, Правління забезпечує своєчасне внесення відповідних змін до реєстру членів.

 

Стаття 7. Заключні положення

7.1. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Загальними зборами.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені лише за рішенням Загальних зборів.

7.3. Усі питання щодо членства в Спілки, що не врегульовані дійсним Положенням, регулюються чинним законодавством України, іншими чинними нормативно-правовими актами органів державного управління, Статутом, іншими внутрішніми нормативними документами Спілки та рішеннями Загальних зборів.

bottom of page